Algemene Leden Vergadering

Via dit bericht willen we jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 17 februari 2023 om 20h00, in de Erikant, Norenberg 19 te Veldhoven.

In de uitnodiging die op 16 januari 2022 per mail verstuurd werd, vind je de jaarverslagen van o.a. de commissies & werkgroepen, het algemene jaarverslag, het financiële verslag van Roll The Dice en Zuiderspel. We verwachten van iedereen dat ze deze vooraf lezen en deze zullen tijdens de vergadering dus ook niet meer behandeld worden.

De agenda voor de ALV:
1. Opening door de voorzitter en goedkeuring vorig verslag
2. Verkiezing van bestuursleden
2.1. Penningmeester: Bart van Hoof is herkiesbaar.
2.1. Bestuurslid: Raymond Adriaans is herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich melden via info@rollthedice.nl.
3. Jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar
4. Financieel jaaroverzicht vorig boekjaar en toelichting begroting
5. Bevindingen kascommissie
5.1. Verkiezing leden kascommissie
6. Commissies en werkgroepen
6.1. Bordspelcommissie
6.2. Websitecommissie
6.3. Evenementencommissie
6.4. Jeugdpromotie
7. Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen zich nog steeds melden. Een functiebeschrijving is hier terug te vinden.
8. Jaarverslag Zuiderspel door het bestuur van Zuiderspel
9. Rondvraag

Voor vragen over de ALV of Roll The Dice, kan je steeds contact met ons opnemen.

Mochten er vragen over de verslagen zijn of voorstellen vanuit de leden komen, kunnen deze per mail aan het bestuur gestuurd worden uiterlijk 27 januari 2023. Als blijkt dat dit een onderwerp is waar het bestuur uitgebreid met de leden over wil praten, dan zal hiervoor een discussiemoment georganiseerd worden. Dit wordt aan alle leden gecommuniceerd via de mail zodat iedereen hier bij kan zijn en er over kan meedenken. Uiterlijk 1 week voor de ALV zal het bestuur alle vragen en antwoorden die gesteld zijn, rondsturen naar de leden.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor de open bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk 27 januari 2023 schriftelijk melden bij het bestuur. Wil je weten wat een bepaalde functie inhoud dan kan je hier op de site kijken.

Het doel is om alle communicatie vooraf en schriftelijk te gebeuren via mail aan het secretariaat: info@rollthedice.nl