Algemene Leden Vergadering

Via dit bericht willen we jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 20 februari 2020 om 20h00 in De Erikant (Norenberg 19) in Veldhoven.

In de uitnodiging die op 14 januari 2020 per mail verstuurd wordt, vind je de jaarverslagen van o.a. de commissies & werkgroepen, het algemene jaarverslag, het financiële verslag van Roll The Dice en Zuiderspel. We verwachten van iedereen dat ze deze vooraf lezen en deze zullen tijdens de vergadering dus ook niet meer behandeld worden.

Mochten er vragen over de verslagen zijn of voorstellen vanuit de leden komen, kunnen deze per mail aan het bestuur gestuurd worden vóór 2 februari 2020. Als blijkt dat dit een onderwerp is waar het bestuur uitgebreid met de leden over wil praten, dan zal hiervoor een discussiemoment georganiseerd worden. Dit wordt aan alle leden gecommuniceerd via de mail zodat iedereen hier bij kan zijn en er over kan meedenken. Uiterlijk 1 week voor de ALV zal het bestuur alle vragen en antwoorden die gesteld zijn, rondsturen naar de leden.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor de open bestuursfunctie kunnen zich voor 2 februari 2020 schriftelijk melden bij het bestuur. Wil je weten wat een bepaalde functie inhoud dan kan je hier op de site kijken.

Het doel is om alle communicatie vooraf en schriftelijk te gebeuren via mail aan het secretariaat: info@rollthedice.nl

De agenda voor de ALV van 20 februari 2020:
1. Opening en goedkeuring vorig verslag
2. Verkiezing van bestuursleden
2.1. Penningmeester: Dennis van Hout is niet herkiesbaar als penningmeester.
2.2. Algemeen bestuurslid: Raymond Adriaans is herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich melden via info@rollthedice.nl.
3. Jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar
4. Financieel jaaroverzicht vorig boekjaar en toelichting begroting
5. Bevindingen kascommissie
5.1. Verkiezing leden kascommissie
6. Commissies en werkgroepen
6.1. Bordspelcommissie
6.2. Websitecommissie
6.3. Evenementencommissie
6.4. Locatie
6.5. Jeugdpromotie
6.6. Spelinkoop
7. Vrijwilligers
Bedankt om ons het afgelopen jaar te helpen bij verschillende evenementen en tijdens de bordspelavonden.
Vrijwilligers kunnen zich nog steeds melden. Een functiebeschrijving is hier terug te vinden.
8. Jaarverslag Zuiderspel door het bestuur van Zuiderspel
9. Rondvraag