Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling op en ter verduidelijking van de statuten van Roll The Dice. De statuten van Roll The Dice zijn op 15 augustus 2002 notarieel vastgelegd met de volgende kenmerken:
Zaaknummer.: 29313MI
Dossiernummer.: 025175

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Roll The Dice en is gevestigd te Veldhoven.
Het doel der vereniging wordt in artikel 2 der statuten omschreven.

Artikel 2

Het verenigingsjaar (boekjaar) is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3

Aanmelding als lid moet schriftelijk via een online inschrijfformulier aan de secretaris worden gedaan onder opgave van: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast wordt er een pasfoto gevraagd voor de ledenpas.
Minderjarigen hebben uitdrukkelijke toestemming en een e-mailadres van ouders of voogd nodig.

Artikel 4

Zoals beschreven in artikel 4 der statuten, kan iedereen vanaf 12 jaar (aspirant-)lid worden.
Jongeren vanaf 10 jaar kunnen een kortingskaart nemen. De kortingskaart geeft dezelfde voordelen, die ook bestemd zijn voor aspirant-leden.

Artikel 5

De leden, aspirant-leden en jongeren met kortingskaart hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten die door of namens de vereniging worden georganiseerd.

Artikel 6

Niet-leden kunnen de activiteiten bezoeken en zijn een eenmalige bijdrage per activiteit verschuldigd.

Artikel 7

De leden, aspirant-leden, jongeren met kortingskaart en bezoekers zijn verplicht zich aan de voorwaarden verbonden aan het gebruik van recreatieruimten te houden.

Artikel 8

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door het lid kan alleen schriftelijk of per mail bij de secretaris worden gedaan, uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar. Bij niet tijdig opzeggen, is het lid nog contributie verschuldigd voor het volgende jaar.
Eerder opzeggen leid niet tot een (gedeeltelijke) teruggave van de contributie.

Leden, aspirant-leden en jongeren met kortingskaart die hun contributie voor het lopende jaar nog niet voldaan hebben, kunnen na tweemaal schriftelijk te zijn gemaand, door het bestuur geroyeerd worden.

Artikel 9

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld. Het bestuur is bevoegd de contributie tijdelijk te verlagen, of ontheffing van contributieplicht te verlenen aan personen die daarvoor, door bijzondere omstandigheden, in aanmerking komen.

Artikel 10

Leden, aspirant-leden en jongeren met kortingskaart, die volgens het oordeel van het bestuur geacht worden zich onwaardig ten opzichte van de vereniging gedragen te hebben of die handelingen verrichten, die uit maatschappelijk of zedelijk oogpunt in strijd zijn met de belangen van de vereniging, kunnen door het bestuur geschorst of geroyeerd worden. Geschorste of geroyeerde leden kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, waarbij gehandeld dient te worden als omschreven in artikel 5 van de statuten.

Artikel 11

Iedereen die enige functie in de vereniging bekleedt en als zodanig door de algemene ledenvergadering is gekozen, kan op een (buitengewone) ledenvergadering uit zijn functie worden ontzet op gemotiveerd voorstel van tenminste 10 leden met volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 12

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast heeft Roll The Dice nog twee algemene bestuursleden, belast met de taken inkoop en evenementen.

Er is een aftreedschema opgesteld waarbij elk bestuurslid om de drie jaar aftredend is.

Artikel 13

Bij afwezigheid van een van de bestuursleden, worden binnen het bestuur de taken opgevangen volgens volgend schema:

  • Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de secretaris
  • Bij afwezigheid van de secretaris wordt deze vervangen door de penningmeester
  • Bij afwezigheid van de penningmeester wordt deze vervangen door het algemene bestuurslid I
  • Bij afwezigheid van (één van) de algemene bestuursleden, worden de taken verdeeld onder de overige bestuursleden.

Artikel 14

Als een van de bestuursleden een (tegenstrijdig) belang heeft bij een besluitvorming, mag deze bestuurder niet meestemmen.

Namens het bestuur,
De voorzitter, S. Noordermeer
De secretaris, P. Syroit
De penningmeester, B. van Hoof

Laatste aanpassing:
Veldhoven, 12 november 2023