Algemene Leden Vergadering

Via deze weg willen we jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 23 februari 2017 om 20h00 in De Nieuwe Band (van Aelstlaan 14) in Veldhoven.

De voorgaande jaren zijn er opmerkingen geweest ivm met de duur van de ALV, daarom heeft het bestuur besloten om de vorm van de ALV aan te passen zodat de tijd aanzienlijk ingekort kan worden. Bijgevoegd vind je de Jaarverslagen van o.a. de commissies & werkgroepen, het algemene verslag, het financiele verslag en Zuiderspel. We verwachten van iedereen dat ze deze vooraf lezen en deze zullen tijdens de vergadering dus ook niet meer behandeld worden.

Mochten er vragen over de verslagen zijn of voorstellen vanuit de leden komen, kunnen deze per mail aan het bestuur gestuurd worden vóór donderdag 2 februari 2017. Als blijkt dat dit een onderwerp is waar het bestuur uitgebreid met de leden over wil praten, dan zal hiervoor een discussiemoment georganiseerd worden. Dit wordt aan alle leden gecommuniceerd via de mail zodat iedereen hier bij kan zijn en er over kan meedenken. Uiterlijk 1 week voor de ALV zal het bestuur alle vragen en antwoorden die gesteld zijn, rondsturen naar de leden.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor open bestuursfuncties, dit jaar penningmeester en algemeen bestuurslid, kunnen zich voor donderdag 2 februari 2017 schriftelijk melden bij het bestuur. Wil je weten wat een bepaalde functie inhoud dan kan je hier op de site kijken.

Het doel is om alle communicatie vooraf en schriftelijk te gebeuren via mail aan het secretariaat: info@rollthedice.nl

De agenda voor de ALV van 23 februari 2017:
1. Opening en goedkeuring vorig verslag
2. Verkiezing van bestuursleden
2.1. Penningsmeester: Dennis van Hout is herkiesbaar als penningmeester
2.2. Algemeen bestuurslid: Raymond Adriaans is herkiesbaar als algemeen bestuurslid
Kandidaten kunnen zich melden via info@rollthedice.nl.
3. Jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar
4. Financieel jaaroverzicht vorig boekjaar en toelichting begroting
5. Bevindingen kascommissie
5.1. Verkiezing leden kascommissie
6. Commissies en werkgroepen
6.1. Bordspeladviescommissie
6.2. Websitecommissie
6.3. Evenementencommissie
6.4. Locatie
6.5. Werkgroep Jeugdpromotie
6.6. Werkgroep Spelverkoop
7. Vrijwilligers
Bedankt om ons het afgelopen jaar te helpen bij verschillende evenementen en tijdens de bordspelavonden.
Vrijwilligers kunnen zich nog steeds melden. Een functiebeschrijving is hier terug te vinden.
8. Jaarverslag Zuiderspel door het bestuur van Zuiderspel
9. Rondvraag

De uitnodiging met bijlagen is naar alle leden verstuurd per mail. Niet ontvangen? Mail naar info@rollthedice.nl. Vergeet ook niet even om je spambox na te kijken.